ITsys                            ITsys


Salgs- og levering

Produkter

Ny C5 version   

Nyheder på C5 løn

Referencer

Kontakt os

1 Anvendelse.
Salgs- og leveringsbetingelserne finder anvendelse på enhver aftale, hvor ITsys sælger IT-ydelser og rådgivning til køber.
 2 Tilbud.
Tilbud, der ikke angiver anden acceptfrist, er gældende 14 dage fra tilbudets dato.
 3 Ordrer.
Kun ordrer, hvor der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse eller et skriftligt tilbud fra ITsys’s side er bindende.
Såfremt køber ikke gør indsigelse mod indholdet af ordrebekræftelsen inden 3 hverdage fra ordrebekræftelsens dato, er den indgåede aftale bindende.
 4 Levering og leveringstid.
Levering af såvel hard- som software sker ab ITsys og eventuel forsendelse sker på den måde, som ITsys finder mest hensigtsmæssig. Forsendelse sker for købers regning og risiko.
Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold for forsinkelse som følge af strejke, lockout, brand, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, eksport- eller importforbud, mangler ved forsinkelse ved leverancer fra underleverandører og lignende forhold. Leveringstiden udskydes i sådanne tilfælde med et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.
Såfremt en leveringshindring af en eller flere ovennævnte forhold kan påregnes at ville vedvare længere end 3 måneder for så vidt angår hardware og software, er såvel ITsys som køber berettiget til at hæve købet, uden at dette anses for misligholdelse, medmindre andet er aftalt på forhånd.
ITsys er berettiget til at foretage dellevering og delfakturering.
 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar.
I det omfang ITsys yder rådgivning i forbindelse med levering af hard- og software, er ITsys ansvarlig for eventuelle dokumenterede mangler herved.
Et rådgiveransvar begrænses i overensstemmelse med det i Pkt.6 anførte.
 6 Ansvarsbegrænsning.
ITsys er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelig regler, dog under hensyntagen til de i disse salgs- og leveringsbetingelser anførte begrænsninger.
ITsys er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for skader, som opstår som følge af omstændigheder, ITsys ikke er herre over, eksempelvis nedbrud eller udfald af strøm, virusangreb eller lignende. ITsys er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, avancestab eller andet indirekte tab, som køber måtte blive påført. Under alle omstændigheder kan ITsys’s ansvar aldrig overstige værdien af den enkelte leverance.
 7 Mangler.
For så vidt angår hardware: Såfremt køber indenfor et tidsrum af 12 måneder fra leveringen dokumenterer, at der er mangler ved det leverede, påtager ITsys sig efter sit valg enten ved udbedring at bringe det leverede i forskriftsmæssig stand eller uden beregning for køber at ombytte den eller de mangelfulde dele af leverancen ved levering af mangelfri ydelse på de i nærværende salgs- og leveringsbetingelser anførte betingelser, dog forudsat, at defekte enheder efter ITsys’s instruks returneres til ITsys uden omkostninger for ITsys. Såfremt udbedring efter ITsys’s skøn er mulig på købers adresse og dette ønskes af køber, sker transport og andre omkostninger i forbindelse hermed for købers regning. Risikoen for enhver forsendelse ved mangeludbedring bæres af køber.
For så vidt angår software:
Såfremt køber indenfor et kort tidsrum efter levering dokumenterer, at der er mangler ved det leverede software, forholder ITsys sig som ovenstående vedrørende hardware. Særligt gør det sig gældende for software, at der for leveringen gælder, at kun forhold, som afviger fra den af køber til ITsys givne kravspecifikation kan betragtes som en mangel. I tilfælde af, at der ikke foreligger forudgående kravspecifikation, vil enhver ændring eller afvigelse kun være genstand for tilretning, for hvilket ITsys kan kræve særskilt betaling efter de til enhver tid værende priser for den pågældende ydelse.
For så vidt angår hardware og software:
I tilfælde af mangler ved det solgte kan køber ikke gøre andre retskrav gældende end de ovenfor nævnte. Køber kan ikke hæve købet eller kræve erstatning, medmindre der foreligger mangler, som skyldes forsætlig eller grov uagtsomhed fra ITsys’s side.
ITsys’s forpligtelser i medfør af ovenstående omfatter ikke mangler som følge af slid ved sædvanligt brug, overbelastning, mangelfuld pasning eller betjening, ændringer foretaget uden ITsys’s skriftlige godkendelse, reparationer eller justeringer udført af andre end ITsys. For så vidt angår sliddele kan køber ikke gøre mangelbeføjelser gældende overfor ITsys.
 
8.Reklamationer.
For så vidt angår hardware: Reklamationer skal fremsættes skriftligt overfor ITsys straks efter, at køber har konstateret manglen. For så vidt angår synlige fejl og mangler skal reklamation fremsættes senest 8 dage efter leveringen, og for så vidt angår skjulte fejl og mangler skal reklamationen fremsættes senest 12 måneder efter leveringen. I tilfælde af reklamation er køber uberettiget til at disponere over det leverede eller returnere dette til ITsys uden ITsys’s forudgående skriftlige godkendelse. Har køber reklameret, og viser det sig, at der ikke foreligger en mangel, som ITsys bærer ansvaret for, har ITsys ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført ITsys i verensstemmelse med ITsys’s til enhver tid gældende priser for sådant arbejde. Har køber reklameret, og viser det sig, at der ikke foreligger en mangel, som ITsys bærer ansvaret for, har ITsys ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført ITsys i overensstemmelse med ITsys’s til enhver tid gældende priser for sådant arbejde. For så vidt angår software: Reklamationer skal fremsættes skriftligt overfor ITsys, straks efter levering med en beskrivelse af i hvilket omfang, det pågældende forhold afviger fra den af køber til ITsys udarbejdede kravspecifikation. Køber har ingen reklamationsret angående software, der er leveret uden forudgående kravspecifikation. Har køber reklameret, og viser det sig, at der ikke foreligger en mangel, som ITsys bærer ansvaret for, har ITsys ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført ITsys i overensstemmelse med ITsys’s til enhver tid gældende priser for sådant arbejde.
 9.Produktansvar, følgeskader m.v.
ITsys er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens det leverede er i købers besiddelse.
ITsys er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. ITsys’s ansvar kan endvidere ikke overstige det leveredes værdi, ligesom ITsys kun er ansvarlig i 1 år fra leveringstidspunktet. I den udstrækning, ITsys måtte blive pålagt produktansvar overfor 3. mand, er køber forpligtet til at holde ITsys skadesløs i samme omfang, som ITsys’s ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelse.
I tilfælde af personskade forårsaget af det leverede og i tilfælde af skade på ting, hvor den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er bestemt til ikke erhvervsmæssig udnyttelse, er ITsys ansvarlig i overensstemmelse med produktansvarslovens regler herom.
Hvis 3. mand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til reglerne om produktansvar, skal denne part straks underrette den anden herom.
 10 Dokumentation.
Enhver form for dokumentation, herunder tilbudsmateriale, som er overladt til køber, må ikke kopieres, forevises eller videregives til 3. mand, uden ITsys’s skriftlige accept.
 11 Priser.
Ændringer i valutakurser, toldtariffer eller andre forhold, der er indgået i ITsys’s beregningsgrundlag, og som indtræder efter ITsys’s afgivelse af ordrebekræftelse eller tilbud og som forhøjer ITsys’s beregnede priser, debiteres køber som tillæg til ITsys’s priser, idet de regulære priser fastsættes på grundlag af Nationalbankens officielle notering eller toldsatsen på betalingsdagen.
 12 Rettigheder til leveret software.
For så vidt angår leveret software får køber betalingslicens til at anvende det ene eksemplar. Licensen er udelukkende en brugsret, hvorfor køber under ingen omstændigheder må ændre i det solgte software uden ITsys’s forudgående skriftlige godkendelse.
Såfremt der sker overdragelse af en bestemmende andel af køber til 3. mand, kan dette kun ske for licens rettens vedkommende efter forudgående skriftlig godkendelse fra ITsys.
Køber har ikke ret til at foretage ændringer eller videreudvikle det af ITsys solgte software, medmindre der foreligger forudgående skriftlig godkendelse fra ITsys’s side.
ITsys bibeholder enhver immateriel rettighed til det af ITsys solgte software, og der må under ingen omstændigheder ske videresalg, kopiering eller videreudvikling heraf uden ITsys’s forudgående skriftlige godkendelse.
Såfremt køber overtræder ovenstående betingelser, skal køber til ITsys betale DKK 1.000.000,00 som konventionalbod for dette forhold samt DKK 500.000,00 som konventionalbod for hver måned, forholdet opretholdes.
 13 Betaling.
Alle leverancer sker mod kontant betaling. Såfremt der ifølge særskilt aftale ydes kredit, forbeholder ITsys sig ret til at beregne renter fra levering til betaling sker med den rentesats, der fremgår af fakturaen.
Såfremt det fakturerede tilgodehavende ikke betales i rette tid, forbeholder ITsys sig ret til at holde andre ikke leverede ydelser tilbage, indtil køber har berigtiget alle restancer inkl. renter og omkostninger.
Reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for den pågældende leverance. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af påståede modkrav vedrørende andre leverancer.
 14 Ejendomsforbehold.
ITsys forbeholder sig den fulde ejendomsret til enhver leverance, indtil betaling er sket.
 15 Tvister og lovvalg.
Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelse eller rækkevidde af disse salgs- og leveringsbetingelser eller om en konkret leverance skal afgøres ved Retten i Skive under anvendelse af dansk ret, dog således, at hvis Retsplejelovens regler herom medfører, at sagen kan henvises til Vestre Landsret, er dette rette værneting. Lov-valgsregler, der peger på et andet lands lovregler finder ikke anvendelse.